יום רביעי, 27 בינואר 2016

מה מיוחד בשבת הקרובה? 10 נקודות על קבלת התורה
השבת הקרובה מסוגלת ביותר לקבל את התורה מחדש, ומעלתה זהה לשל חג השבועות
נעמה גרין|רביעי י"ז שבט התשע"ו|12:55 27.01.16
1. השבת הקרובה, שבת פרשת יתרו, נקראת "שבת קבלת התורה", ואכן, גדולי החסידות ביארו כי "הקריאה מעוררת את הזמן". ואכן, בשבת זו מתעוררים ההשפעות שהיו בעולם בזמן קבלת התורה בסיני. השבת הקרובה מסוגלת ביותר לקבל את התורה מחדש, בקבלה טובה של לימוד התורה הקדושה.

2. הרה"ק החוזה מלובלין זי"ע היה אומר, ששבת זו שווה היא במעלתה וקדושתה לחג השבועות, חג קבלת התורה, ואפשר להשיג בשבת זו הרבה תורה כבחג השבועות.

3. יש להאמין שכל עניין מתן תורה נצחי הוא, ושייך בכל השנה כולה, אך עיקרו נשפע ומתחדש בכל שנה ושנה מחדש בשת\בת פרשת יתרו ובחג השבועות. ("באר הפרשה", יתרו)

4. בשם הגה"ק רבי ישראל סלנטר זצ"ל מובאת הסיבה מדוע איננו יודעים היכן המקום המדויק בו ניתנה התורה ומהו היום המדויק, וכה הם דבריו: "ללמדנו, שלא יאמר אדם, כאן במקומי, בבית מדרשי, או בישיבה זו ובכולל זה בו אני נמצא איני מוצא לנכון בעצמי להצליח בתורה, ואילו הייתי משנה מקומי בוודאי הייתי מצליח בלימודים, וכן לענין ה'זמן', לא יאמר שבזמן הזה ובמצב הנוכחי איני יכול לעמול בתורה, אלא ידע שבכל מקום ובכל זמן מסוגל הוא ללמוד הרבה שעות מן התורה. וזוהי היא חובתו בעולמו".5. במכילתא מובאת סיבה נוספת לכך שהתורה ניתנה במדבר: "מפני מה לא ניתנה תורה בארץ ישראל, שלא ליתן פתחון פה לאומות העולם לומר לפי שנתנה בארצו לפיכך לא קבלנו. דבר אחר שלא להטיל מחלוקת בין השבטים, שלא יהא זה אומר בארצי ניתנה, וזה אומר בארצי ניתנה, לפיכך ניתנה במדבר דימוס פרהסיא, במקום הפקר. בשלשה דברים ניתנה תורה, במדבר, ובאש ובמים, מה אלו חנם לכל באי העולם, אף אלו חנם לכל באי העולם".

6. בחור אחד נכנס אל הרה "ק ה'שר שלום' מבעלזא זי"ע וביכה את מצבו במר נפשו על כי עשה כזאת וכזאת, ועתה איככה יוכל לשוב לעבודת ה', השיב לו ה'שר שלום' את דבריו של רש"י בפרשת יתרו על הפסוק: 'ביום הזה באו מדבר סיני- שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו', והמשיך להבהיר לו כי "זאת היא ההקדמה וההכנה לקבלת התורה: שלא יחשוב על מעשיו של אתמול... אלא ידמה בעצמו כאילו רק ביום זה ניתנה התורה, וממילא כל מעשיו הרעים היו קודם נתינת התורה, ומעתה יקבל על עצמו את התורה מחדש".

7. במדרש רבה מובאים דברים נוראיים ביחס לחשיבותו של כל יהודי ויהודי: "אמר רשב"י... אילו היו ישראל חסרים אפילו אדם אחד לא היתה השכינה נגלית עליהן, דכתיב (שמות י"ט) כי ביום השלישי ירד ה' לעיני כל העם על הר סיני".

8. במדרש תנחומא מובא על חביבותם של הגרים: "אמר רבי שמעון בן לקיש, חביב הגר לפני הקב"ה מן אותן אוכלוסין שעמדו על הר סיני, למה, שכל אותן אוכלוסין, אלולי שראו הקולות והלפידים וברקים וההרים רועשים וקול שופרות לא קבלו עליהם מלכות שמים, וזה לא ראה אחד מכולם ובא ומשלים עצמו להקב"ה וקבל עליו עול מלכות שמים, יש חביב מזה".

9. בזוהר מובאים דבריו של רבי יוסי: "ר' יוסי פתח למנצח על אילת השחר מזמור לדוד, כמה אהובה התורה לפני הקב"ה, שכל מי שעוסק בתורה אהוב למעלה, אהוב הוא למטה, והקב"ה מקשיב לדבוריו, ואינו עוזב אותו בעולם הזה ואינו עוזב אותו לעולם הבא".

10. עוד מבוא בזוהר: "אמר רבי יצחק, למה ניתנה התורה באש ובחושך, שכתוב וההר בוער באש עד לב השמים, חשך ענן וערפל, שכל מי שעוסק בתורה ניצל מאש אחרת, של גיהנם".


לקוח מהידברות

יום שני, 18 בינואר 2016

איך תנצחו את יצר הרע ?? ולמה צריך ללמוד המון תורה ולקיים המצוות כדי לנצחו...
הסוד רמוז בתורה 
מהפסוק בתורה :״כי תצא למלחמה על אוייבך ונתנו השם אלוקיך בידך ...״
ואמרו חז״ל לא דיברה תורה אלא כנגד היצר הרע. 
ואמרו חז״ל 
״יצר הרע בראתי, בראתי לו תורה תבלין .״
דהיינו מה שימתיק היצר הרע זה רק התורה כתבלין...בלי תורה אין איך לנצחו!!
ואתה בידו !! והוא בעל הבית גמור עלייך ועל גופך ועל נפשך שאונסה להבליו.
ומה אומר השם יתברך ? מספיק שתצא למלחמה על יצרך באמצעות קביעת עתים לתורה ושמירת מצוותיה כדין וכהלכה אז נתנו השם אלוקיך בידך ואתה תמשול בו ובגופך ובנפשך ולא הוא בהם ...אבל במלחמה כמו במלחמה שאתה מרפה מעט, היצר הרע קיבל צינור פתוח שרמז במילה ״ונתנו״ דהיינו יכול לשוב ולנצח אותך אם לא תמשיך להכות בו ללא רחם וללא הפסקה כל ימיך ותהיה ביציאה למלחמה כנגדו . ביום שתפסיק השם נותן אותך בידו שזה רמוז במילה ״ונתנו״ שההסבר לכך זה שניתן לקראותה ישר והפוך לרמוז לך שזה צינור דו כיווני כמו בכל מלחמה ...שכאן מובטח לך הנצחון שתמיד אתה תהיה בעמדת יציאה למלחמה על אוייבך שהוא יצרך הרע בלי פשרות איתו ובלי משא ומתן ... רק נכונות להלחם ואז השם אלוקיך נותנו בידך שאתה תמשול בו ... וזה הבטחה אלוקית בתורה ...ולכן זכור שהמלחמה שיצאתה נגד אוייבך שזה יצר הרע כדברי חז״ל ...דע שהצינור נפתח דו כיווני וכל שתפסיק לצאת למלחמה על ידי לימוד התורה וקיום המצוות ... הצינור פתוח שהשם נותן אותך בידו בחזרה !!! והדברים מבהילים !!!

בתמונה רבינו הבבא סאלי ובית דינו .זכותם תגן עליכם ועלינו ועל כל ישראל .. אמן !

יום ראשון, 17 בינואר 2016

רוצים חיים טובים ושמחים? בלי בעיות ? באושר ועושר? וגם למה לרובנו יש צרות ובעיות ויסורים בדור האחרון ואיך להסירם ולהמתיקם כלל גדול ביהדות קראו:

אחד מהשלושה עשר עיקרים הכי חשובים ביהדות לפי הרמב"ם זה זה קראו שלוש פעמים ותפנימו :
"א) כי ה' הוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים"

דהיינו כל מי שעשה לך טוב או רע זה לא הוא עשה אלא השם גלגל זכות בידי זכאי למעשים טובים וחובה בידי חייב למעשים רעים ושאתה מתלונן על מי שעשה לך רע אתה מתלונן על השם וכופר בעיקר הזה!!! וזה יסוד וכלל חשוב ביהדות ..לכן יהודי ירא שמיים לא שואל לעולם למה עשית לי ? כל מה שקרה זהו זה מהשם וזה בעצת השם ומעשינו גרמו שנאמר מעשייך יקרבוך מעשייך ירחוקך ..ואין אדם נוקף אצבע מלמטה אלא אם הכריזו עליו מלמעלה (מהבית דין של מעלה) מחז"ל בגמרא...אפשר להוכיח בדרכי נועם בדרך ארץ כהלכה אבל לדעת שהכל מהשם יתברך ואין לנו תלונה על המזיק לנו כי מעשינו וחטאינו ועוונותינו ופשעינו גרמו למעשיו הרעים כלפינו ..בין כלפי איש ובין כלפי אוייבי העם כמו שונאי ישראל שהשם שולחם לעורר אותנו לתשובה ולהתלונן על המקל זה כפירה ממש !! חטאינו גרמו וזה פסוק מפורש שנאמר בישעיהו פרק י:"ה הוי אשור, שבט אפי; ומטה-הוא בידם, זעמי.:" אדם חייב לחנך את עצמו לא להתלונן ולדעת לקבל היסורים באהבה ובשמחה..(לא באים בטענות לאחרים או לשם יתברך כמו: למה עשית לי ככה, למה קנית זאת, למה מכרת, למה לא באת, למה אחרת, כל אלו מילים של כפירה שאנו שוכחים שהשם עשה ומה שהיה זה השם עשה!!)...זכרו הקב"ה עשה עושה ויעשה לכל המעשים ...לא מאמינים בעיקר זה דעו שאתם נקראים כופרים שהרמב"ם אומר שמצווה לשנוא אותם !! למי שלא מאמין בהשגחתו של השם יתברך ושהכל זה מעשיו שהוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים !!! לא חלקם!! הכל!! ולכן מי שחכם שמח בחלקו ויודע שזה הכי טוב עבורו לתיקונו הנצחי וכל ימיו שמח וטוב לב ומודה לשם יתברך במיוחד אם זוכה לחיות באמונה וביראת שמיים ובקדושה. והבא להטהר מסייעין בידו ...אמרו חז"ל לכן תחליטו לשנות חייכם ותתאמנו לא להתלונן על איש אף פעם !! הכל עשה השם ויעשה ! לטובתנו הנצחית ובצדק שבמיוחד שמחברים את כל גלגוליו של האדם רואים איך זה הכל לטובה ובצדק ובהשגחה פרטית. לכן שובו בתשובה שלימה ותשנו את רוע הגזירות ותמתיקו הדינים ותקבלו חיים מאושרים ושמחים ואין עשיר אלא בדעת ואיזהו עשיר השמח בחלקו, כנ"ל לגבי מאושר שזה אדם ששמח בחלקו(בהווה) ובעברו ובעתידו .ויודע שהכל מעם השם ולטובה.ועל כן על מה יתלונן?
ביהדות אין תלונות ומי שמתלונן השם שונא את מעשיו ותלונותיו שהם בעצם כנגדו!!! חייבים להתאמן על לא להתלונן לעולם על כלום! החזון איש כותב בפרק אמונה ובטחון שלא היה מפסיק להזכיר לעצמו את זה שכל מה שקורה איתנו זה בהשגחה פרטית כל המעשים כולם! השם עשה עושה ויעשה לכל המעשים! ולקבל הכל באהבה ויש להודות על הרעה כשם שמודה על הטובה. כך נפסק להלכה .
בוקר טוב לכולם
ערן בן עזראמוּסָר מהחידא הקדוש איך לזכות לחיי העולם הבא ?
עִקָּר הַעֲבוֹדָה לֵאלֹהֵינוּ, הִיא הַכַּוָּנָה בְּלֵב שָׁלֵם וּבְדַעַת שְׁלֵימָה, וּבִפְרָט בִּתְפִלָּה וּבִבְרָכוֹת שֶׁיִּהְיוּ פִּיו לִבּוֹ שָׁוִין לְהָבִין דִּבְרֵי הַבְּרָכוֹת וְהַתְּפִלּוֹת, וְלָשִׂים אֶל לִבּוֹ כִּי הוּא מְדַבֵּר לִפְנֵי הקב"ה רִבּוֹן כָּל הָעוֹלָמִים, וכמ"ש ר' אֱלִיעֶזֶר לְתַלְמִידָיו בִּבְרָכוֹת (דַּף כ"ח) כְּשֶׁשְּׁאֵלוּהוּ לַמְּדֵּנוּ אוֹרְחוֹת חַיִּים וְנִזְכֶּה בָּהֶם לְחַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא. וְאָמַר לָהֶם הִזָּהֲרוּ בִּכְבוֹד חַבְרֵיכֶם, וּכְשֶׁאַתֶּם מִתְפַּלְּלִים, דְּעוּ לִפְנֵי מִי אַתֶּם מִתְפַּלְּלִים וכו' וּבִשְׁבִיל כָּךְ תִּזְכּוּ לְחַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא. (אַהֲבַת דָוִד רֵישׁ דְּרוּשׁ ח') 


רבי אלחנן וסרמן זצוקל על האמת בדורנו 

יום שבת, 16 בינואר 2016

השם יתברך מבקש מאיתנו את הלב שנעשה מעשים טובים ומצוות מכל ליבנו ונעשה נקי וטהור לשם שמיים מאהבת השם!! ונתחיל ובאהבת לרעך כמוך !! חשוב להיות בעל מעשים טובים יותר מידע ... חשוב לממש את החוכמה של לימוד התורה וכל הממשה יותר במעשים טובים מעלתו גדולה יותר בשמיים!!! כל מידע שלמדת תלמד איך ליישמם... כי הלומד ואינו מיישם אומרת הגמרא נוח לו שלא נברא!! ומאידך הלומד ומיישם אהוב בשמיים ובארץ ... שנזכה כולנו לשוב בתשובה שלימה אמן !!!
מאמר מרגש סיפור אמיתי חובה לקרוא !! מה את הייתם עושים ?!


שכחתי תיק ובה 130 אלף ש"ח במזומן ליד תחנת אוטובוס בחיפה 
חזרתי לאחר כחצי שעה סהרורי לגמרי אולי עוד אמצע את זה ישב שם הבחור שבתמונה
ושאל אותי האם הוא יכול לעזור לי סיפרתי לו את הסיפור והוא אומר לי כך: הגעתי לפה לפני 25 דקות 
וראיתי את התיק פתחתי ואני רואה סכום כסף לא קטן אמרתי לעצמי שאני מחכה כאן רבע שעה ואם הבנאדם לא יגיע אני ישים פתק עם מספר פלאפון להשיג אותי עבר רבע שעה ואפחד לא הגיע אמרתי לעצמי לא טוב אם אני יעזוב כי אולי יגיע ברבע שעה הקרובה ואני גר בירושלים ואולי הכסף דחוף לו אמרתי פרק תהילים להצלחתו של האובד שיבוא מהר ולא עבר 10 דקות ואתה פה עכשיו רק תן לי סימנים שזה שלך ואני ירוץ לתפילה אמרתי לו כמה סימנים והוא העביר לי את הכסף בלי שיחסר שטר אחד!!!!!!!!
עד לרגע שסיימתי לספור לא האמנתי שזה אצלי ושאמצא את זה בכלל {אני כ"כ "הייתי" אנטי חרדי אבל עד כאן} רציתי לתת לו סכום יפה אבל הוא בשום אופן לא רצה לקבל אמר שזה המצווה שלו לא יכלתי לעזוב אותו לפחות עד שיצולם איתי...
"""אין על חרדים"""
יממה בלבד לאחר שזכה להגשים את חלומו ולחנוך בית כנסת על שם בתו: נפטר שמואל, אביה של תאיר ראדה >>מקרה ? או השגחה פרטית של הקב״ה שמציץ מן החרכים ... זכרו אין מקרה הכל רק מה׳. הכל לטובה והכל בצדק שמחברים כל גלגוליו של האדם. מוקדש לעילוי נשמת הנרצחת ואביה.